සංචරන සීමා පනවා ඇති කාල සීමාව තුල දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමෙන් විවෘත කර ඇති වෙළඳසැල් නාමාවලිය

 
සීගිරිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය
 
ග්‍රාම නිලධාරි වසම විවෘත කරන වෙළඳසැලේ නම වෙළඳසැල් හිමිකරුගේ දුරකථන අංකය වෙළඳසැලේ ලිපිනය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන වාහනයේ අංකය ඉරිදා සදුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්ප්‍රතිනදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
ඉනාමළුව හිමායා ස්ටෝර්ස් 077-9383195 ඉනාමළුව CP JM 1030        
වාසනා ග්‍රොසරි 077-1818187 බටුයාය,කිඹිස්ස CP PY 4666        
සීගිරිය හන්දිය කඩේ 077-2381592 ඉනාමළුව -        
විජේරත්න ස්ටෝස් 071-5865395 රොටවැවහන්දිය,ඉනාමළුව CP AAD 8064        
තමරා ස්ටෝස් 072-2438351 ඉනාමළුව CP LE 4810  
තිස්ස එළවළු 076-7060637 ඉනාමළුව CP QI 5190  
තිලක් වෙළඳසැල 066-2286366 ඉනාමළුව CP QI 9166        
සසන්ති ස්ටෝස් 077-6928831 ඉනාමළුව CP DAH 7592      
එළවළු වෙළඳසැළ 077-6333368 ඉනාමළුව CP ASP 8216  
සඳළු බේක්හවුස් 071-2351477 ඉනාමළුව CP AB 3056 / CP BBY 6939    
කුලරත්න ස්ටෝස් 066-2286507   64-6901        
AWS STORES 071-1185879 ඉනාමළුව CP BDC 8026      
Yasangi Farm House 719922507 ඉනාමළුව CP PS 4466
බෙල්ලන්නේඔය AMRT 071-4666372 102/32 Janaudanagama Inamaluwa CP PU 3565        
Idunil  076-6734520 208/A Bellaneoya Inamaluwa CP BAD 3664        
Luckey Stores 071-9595002 75 Roatrigama Inamaluwa CP PY 5039        
Subasinghe Stores 071-6968535 Near the Gourment Janaudanagama Inamaluwa CP QT 4155        
ඇටවරාහේන චන්ද්‍රිකා ස්ටෝස් 072-8813555 ඇටවරාහේන,ඉනාමළුව -      
සරත් වෙළඳසැල 071-1154027 ඇටවරාහේන,ඉනාමළුව CP AAZ 7950  
තාරකා වෙළඳසැල 077-0801264 ඇටවරාහේන,ඉනාමළුව 202-4913  
Herath stores 077-1841400 ඇටවරාහේන,ඉනාමළුව 56-6681      
රත්මල්කටුව Malani Traders 771901446 Ederagala, Inamaluwa CP  AAJ 3066        
YL Stores 071-7998556 Rathmalkatuwa Inmaluwa CP YH 2418        
KN Stores 072-5369448 6/9 Post Kandalama CP YL 4296        
Manzoor Stroes 077-2426754 6/9 Post Kandalama CP AAH 8972        
Sampath Stroes 076-6098229 Rathmalkatuwa Inmaluwa CP UJ 4505        
Nuwara Stores 077-6368414 Rathmalkatuwa Inmaluwa CAC 9302        
Thakshila Stores 071-3179469 Jagath Bandula Mawatha Rathmalkatuwa CP QO 0024        
පළුටාව Athula Stores 076-7468420 Sigiriya RD Pothana DAC 3250        
Bekary Kade 077-1717825 Sigiriya RD Pothana CP LL 2860        
Piyasiri Stores 077-4101365 Rangirigama Kibissa          
කිඹිස්ස බන්දුල ස්ටෝර්ස් 076-2604047 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස DAG-0605        
එළවලු 071-3709737 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස ABE-3023        
රපියා මාළු වෙළෙඳසැල 077-4566114 පලුටාව පාර,කිඹිස්ස _        
අබේවර්ධන ස්ටෝර්ස් 070-4297023  ගුවන්තොටුපල පාර,කිඹිස්ස BIF-3767        
විහාරා මිනි සුපර් 0777-244059 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස _        
කැදැල්ල ග්‍රොසරි 076-9019000 පලුටාව පාර,කිඹිස්ස CBJ-6529        
එළවළු _ පලුටාව පාර,කිඹිස්ස _        
ප්‍රියන්ත ස්ටෝර්ස් 077-4181020 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස _        
රිද්මි ස්ටෝර්ස් 077-6996240 පලුටාව පාර,කිඹිස්ස BFI-9952        
එළවළු 077-6617822 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස AAM-1753        
නිහාල් සුපර් සෙන්ටර් 077-7285934 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස _        
කැන්ඩි ස්ටෝර්ස් 071-3320281 පලුටාව පාර,කිඹිස්ස ABI-2246        
සිල්ලර බඩු 077-6638215 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස _        
සිල්ලර බඩු 071-9319621 සීගිරිය පාර,කිඹිස්ස _        
එගොඩවැව නැත
පොතාන Athula Stores 076-7468420 Sigiriya RD Pothana DAC 3250        
Bekary Kade 077-1717825 Sigiriya RD Pothana CP LL 2860        
Piyasiri Stores 077-4101365 Rangirigama Kibissa          
අවුඩංගාව M.B. ස්ටෝර්ස් 077-8950768 අවුඩංගාව ,කිඹිස්ස CP ABQ -4751        
මැල්ලව ස්ටේස් 077-9564950 අවුඩංගාව ,කිඹිස්ස CP CBC-7314        
මල්ලිකා ස්ටෝස් 077-2763964 අවුඩංගාව ,කිඹිස්ස CP JI-0934        
ලක්මාල් ස්ටෝස් 076-0360753 අවුඩංගාව ,කිඹිස්ස -        
උපාලි ස්ටෝස් 077-5535827 අවුඩංගාව ,කිඹිස්ස CP ABP-0431        
දිගම්පතහ Dasanayake Store 076-2757125 Digampathaha, Kimbissa CP DAP 6077     Ö   Ö   Ö
Lakshman Stores 077-554108 Digampathaha, Kimbissa CP HV 2633   Ö   Ö   Ö  
Rajarata Fam shop 071-9240742 Digampathaha, Kimbissa       Ö   Ö   Ö
Kurunagala Stores 071-9580128 /0756044405 Digampathaha, Kimbissa 428285   Ö   Ö   Ö  
Tilina Stores 071-7296999 Digampathaha, Kimbissa CP YP-7732     Ö   Ö   Ö
Lakshan Stores 078-4555138 Digampathaha, Kimbissa NCPQ 2422     Ö   Ö   Ö
Jayathilaka Stores 075-6971485 Digampathaha, Kimbissa CP QC- 5721   Ö   Ö   Ö  
CHNDIMA Stores 077-4356831 Digampathaha, Kimbissa CP-AAE 7455     Ö   Ö   Ö
Thilina Stores 077-6446306 Digampathaha, Kimbissa     Ö   Ö   Ö  
Laba kade 071-0338963 Digampathaha, Kimbissa NC DAF 1230   Ö   Ö   Ö  
Priyantha Stores 077-6673175 Digampathaha, Kimbissa CPYF 6425   Ö   Ö   Ö  
Sisira Stores 075-2570395 Digampathaha, Kimbissa CP JG 0986   Ö   Ö   Ö  
Wasana Weladasala 076-4160008 Digampathaha, Kimbissa CP-AAA 6489     Ö   Ö   Ö
Ishwaree weladasala 075-5833884 Digampathaha, Kimbissa CPJQ-8235     Ö   Ö   Ö
නාගලවැව Shyamalai Weladasela 076-2579640 Henwalayagama Kibissa CP QT 7017        
MG Stroes  070-1164830 Henwalayagama Kibissa YH 2251        
Upul Stroes 071-2433535 Nagalawewa Kibissa QV 5645        
Lakshitha Stroes 070-4487614 Nagalawewa Kibissa CP QQ 6024        
Dobawala Stroes 0777-132026 Nagalawewa Kibissa CP LG 4972        
Chaminda Stroes 078-9008614 Nagalawewa Kibissa CP QT 1368        
Saman Stores 071-6133787 Nagalawewa Kibissa ADF 6491        
Hemachandra Stroes 071-3833490 Nagalawewa Kibissa CP AAP 0225        
සියඹලාවැව අශෝක වෙළඳසැල 072-3605440 සියඹලාවැව CP  BAF 9880        
චමිත් ස්ටොර්ස් 070-2647996 සියඹලාවැව -        
ගෙඩිගස්වලාන  Saman Stores 717439025 41/1 Udawalayagama, Sigiriya CPAAX -6965        
Sampath Trades 770115094 81, Gedigaswalana, Sigiriya CPLH2571        
Madushika Stores 779119292 19/A Gedigaswalana, Sigiriya YL-2571        
Kumara Stores 711546602 21, Udawalayagama, Sigiriya AAV-2500        
Nirosha Stores 719035892 24, Udawalayagama, Sigiriya YV-9309        
Amara Stores 773040371 11/E Gedigaswalana, Sigiriya AAQ-7701        
Senu Stores 762766469 11/B Gedigaswalana, Sigiriya AAQ-7301        
Nilmini Stores 764667372 22 E, Udawalayagama, Sigiriya DAF-1208        
සීගිරිය W Kumarasiri   CP ABE 4952          
Dilan Dananjaya Gamagedara   CP AAF 1557          
HM Ranjith Darmasiri   CP AAN 3954          
HM Bandaranayaka   WP LD 9923          
RM Ramyalatha              
තල්කොටේ තරිදු ස්ටෝස් - නව ගම්මානය, සීගිරිය DHJ -1076        
-   ඇහැලගල,සීගිරිය CP YJ-4486        
පොල්අත්තාව Jayarathna Stores 071-3757035 පොල්අත්තාව CP BAC 0059        
LB Stores 071-2818484 පොල්අත්තාව -        
පිදුරංගල Jayarathna Stores 076-63301128 Ilukwila, Pidurangala AAX 8991      
Kiribandu Stores 071-7186856 Kashyapagama, Pidurangala QB 2361      
Senavirathna Stores 071-5116819 Pidurangala ABN 8387      
මයිලත්තෑව Sigiri Stores 077-2756925 Mailettawa Sigiriya AAF 1557        
Premachandra Stroes 071-3949206 Mailettawa Sigiriya DAB 8051        
Abesinghe Stores 071-6712618 Kegalleyaya Sigiriya YS 0602        
Samantha Stores 066-2286201 Mailettawa Sigiriya PQ 7855      
Vegetable Shop 076-5750645 Kalapure Sigiriya AAF 1557        
Madumali Stores 071-2989268 Kalapure Sigiriya CP DAA 4752        
කුඹුක්කඳන්වල Lucky Stores 071-7129435 Lenawa,Kimbissa 43-7534        
Shantha Stores 077-6080978 Lenawa,Kimbissa GA 9750        
Asitha Stores 077-5519969 Lenawa,Kimbissa        
Vegetable Stores 072-9262503 Lenawa,Kimbissa AAO 9170        
Dasanayaka Stores 077-5552055 Kumbukkadanwala,Kimbissa LE 3608        
Thissa Stores 072-3356724 Lenawa,Kimbissa QR 3066        
Vegetable Stores 077-5943497 Lenawa,Kimbissa BHF 8198        
Sajeewa Stores 066-2058239 Lenawa,Kimbissa QI 4444        
 
 
 
 
දඹුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශය
 
 
 
ග්‍රාම නිලධාරි වසම විවෘත කරන වෙළඳසැලේ නම වෙළඳසැල් හිමිකරුගේ දුරකථන අංකය වෙළඳසැලේ ලිපිනය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන වාහනයේ අංකය ඉරිදා සදුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්ප්‍රතිනදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
ඇඹුල් අඹේ කරුණාරත්න ස්ටෝර්ස්     CPYZ -2434        
හේරත් ස්ටෝර්ස් 752615171   CPQV- 8123        
දිල්ශාන් වෙළඳසැළ 777629635                  
වික්‍රම ස්ටෝර්ස් 774986214   WPPY-2430              
සුනිල් ස්ටෝර්ස් 702951823   LE-2625              
ඇතාබැඳිවැව RMP සෙනෙවිරත්න ස්ටෝර්ස් 072-4042861 ඇතාබැදිවැව, තලකිරියාගම CP QL - 7313        
RMK ස්ටෝර්ස් 070-3735300 ඇතාබැදිවැව , තලකිරියාගම CP AAK 3425        
සමන් ස්ටෝර්ස් 071-4811222 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම CP QI - 6022        
කමල් ස්ටෝස් 071-9142535 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම -        
ජයරත්න ස්ටෝස් 071-5306835 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම CP MM 5383        
තිලකරත්න ස්ටෝස් 071-5531747 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම CP QS 9419        
මංගල ස්ටෝර්ස් 071-7521358 මැණික්දෙන, ලෙනදොර CP ABQ - 5905        
එස්.එඒ.කේ.ස්ටෝර්ස් 070-3548648 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම NW AAT 3693        
වයි.ජී.ස්ටෝර්ස් 066-5651505 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම CP QE 1037        
ධම්මික ස්ටෝර්ස් 077-4160795 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම CP YG 4876        
දෙව්මිණි ස්ටෝරස් 076-3211795 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම 200-8928        
ගල්ලනෙවත්ත ස්ටෝර්ස් 077-9012864 ඇතාබැදිවැ, තලකිරියාගම CP QB 8336        
කිරළගොල්ල සෙනෙවිරත්න ස්ටෝර්ස් 066 2052377 181/D,කිරලගොල්ල , දඹුලු ඔය, දඹුල්ල cp QY 4326        
සුදු මල්ලි මාළු වෙළෙඳසැල 077 8999371 දඹුලු ඔය පාලම අසල, කිරලගොල්ල , දඹුලු ඔය, දඹුල්ල cp PS 2952        
ඉසිහසර වෙළෙඳසැල 071 7539551 415/2, ගොවිපල පාර, කිරලගොල්ල , දඹුලු ඔය , දඹුල්ල sp DAB 1751        
ජයරත්න ස්ටෝර්ස් 077 1960927 420, කිරලගොල්ල , දඹුලු ඔය, දඹුල්ල cp AAR 2703              
සමාධි ස්ටෝස් 077-5452955 20/ඒ, කිරලගොල්ල , දඹුලු ඔය, දඹුල්ල CP YU 1941        
බුල්ටො කඩේ 764399107 418/ Q , කිරලගොල්ල , දඹුලු ඔය , දඹුල්ල CP QL 8293              
වවුල් අඹේ rawimal stores 702799146 206/B,boralu kanda,wawulambe 137-3688              
SSK stores 665681438 53,wawulambe 116-3343              
- 769463506 412,NIGGOLLAYAYA,WAWULAMBE QS 6684              
RUPAWATHTHA STORES 718199809 177,WAWULAMBE DAD 5016              
NISSANKA STORES 769463506 412,NIGGOLLAYAYA,WAWULAMBE QS 6684              
තිළිණ ස්ටෝර්ස් 071-7185911 වවුල්අඹේ QS 6684              
 බී.එම්.ෆෘට් හවුස් 071-4508005 වවුල්අඹේ YF 6159              
  077-1782853 වවුල්අඹේ 202-3678              
සමන් ස්ටෝර්ස් - වවුල්අඹේ YI 6661              
බණ්ඩාර ස්ටෝර්ස් 071-2765152 වවුල්අඹේ AAJ 8357              
සහන කඩේ 066-5712553 වවුල්අඹේ BCG 4183              
ඩබ්.එස්.ස්ටොර්ස් 071-6893303 වවුල්අඹේ VF 4993              
ජයසේන ස්ටෝර්ස් 077-02526612 වවුල්අඹේ WX 9141              
- - වවුල්අඹේ YX 9141              
  718199809 177,WAWULAMBE DAD 5016              
වැලමිටියාව ජයලත් ස්ටෝර්ස් 779254404   514826              
සම්පත් ස්ටෝර්ස් 777948068   CPJB 0948              
නාලක ස්ටෝර්ස් 703549008   CPDAA -2205              
ලෙනදොර උතුර අමා ස්ටෝර්ස්     W.P. GP 0110        
සේන ට්‍රේඩර්ස්     250-8708        
මානෙල් ට්‍රේඩර්ස්     NC ABC 1065        
රශ්මික ස්ටෝර්ස්     Cp HV 0201        
-   38 Post Lenadora          
පන්නම්පිටිය Jayasiri stores 777484124 Janakaminipura paara pannampitiya Lenadora CP DAA 9917        
Kohona Stores 754135533 Janakaminipura pannampitiya Lenadora CP AAE 7857        
Upul stores 755537257 Pannampitiya Dambulla CP DAE 2179        
Sumathi Elawalu welandasala 758159757 Pannampitiya Dambulla 204 - 5799        
නුවන් ග්‍රොසරි   පන්නම්පිටිය -        
රත්නායක ස්ටෝස්   පන්නම්පිටිය GG 7181        
සේනානායක සුපර් මාර්ට්   පන්නම්පිටිය -        
නදීෂා ස්ටෝර්ස්   පන්නම්පිටිය -        
සදරු ස්ටෝර්ස්   පන්නම්පිටිය -        
විජේරත්න ස්ටෝර්ස්   පන්නම්පිටිය -        
සෙනවිරත්න ස්ටෝර්ස්   පන්නම්පිටිය -        
- - පන්නම්පිටිය -        
ලෙනදොර දකුණ M.B.L ස්ටෝර්ස් 077-8097424 143/5,ලෙනදොර හංදිය,ලෙනදොර CPHS-7257        
ප්‍රේමලාල් ස්ටෝර්ස් 071-5498556 129/3,රත්මල්ගොල්ල,ලෙනදොර CPGO-3977        
එළවළු වෙළඳසැළ 724751085 අංක 21,ලෙනදෙ‍ාර හංදිය,ලෙනදොර CPABF-9805              
Amarakoon Kade 711973390 8/B Lenadora          
- 716105234 42 - Lenadora    
Lenadora Stores 6622416030 62/A Lenadora          
- 667200443 64/1 Lendora South          
- 776123131 45 Lenadora    
- 712981610 99/B/1 Lenadora    
- 775963591 99/E Lenadora South    
- 767114208 117, Nayakubura Road          
- 722031320 143/4 Lenadora South          
Thilak Stores 662246292 168/A Lenadora South          
- 726036526 176/3 Nayakubura Road          
කිරලැස්ස Baba kade 767942677 108/1,Kiralassa,Lenadora Cp AAN 0235        
Madushi stores 778998425 207,Kiralassa,Lenadora Cp QI 8390        
Pipena stores 775551269 Kiralassa,lenadora Cp yQ 0189        
පුවක්අත්තාවල Akila stores 077-1680283 135,puwakaththawala,dambulla QL 8584        
Manchanayaka store 077-8157611 141/2,puwakaththawala,Dambulla Cp AAS 6237        
A.J.stores 710293362 153/b/1.puwakaththawala.Dambulla ABI 5318        
Udayanga Stores 076-2139637 171/2,  40 post, Puwakattawala HP 4100        
Abesinha stores 724751398 164/b, puwakaththawala,Dambulla AAA 1662        
නයා කුඹුර වසන්ත වෙළෙදසල 761917151 83/H, නයාකුඹුර, ලෙනදොර. CP-AAV-2421        
හංසමාලි වෙළඳසැල 077-8979410 වත්තේගම්මැද්ද, ලෙනදොර CP ABN 3591        
අනුර වෙළඳසැල 076-1421385 නයාකුඹුර,ලෙනදොර AW 7532        
ජයමාලි ස්ටෝස් 076-4373093 නයාකුඹුර,ලෙනදොර CP HA 0754        
තරුශි වෙළෙදසල 757577050 125/A/1, වත්තේගම්මද්ද, ලෙනදොර. CP 48-7615        
හේරත් ස්ටෝර්ස් 705591632 258,වත්තේගම්මද්ද, ලෙනදොර CP AAA 3478        
වල්ගම්වැව K.S.K වෙළඳසැල 718049560 181/ 1B වල්ගම්වැව, ලෙනදොර CP- YE 3061              
සුජානි ස්ටෝර්ස් 719322721 176/2 වල්ගම්වැව, ලෙනදොර CP- AAV 7640              
නන්දසේන ස්ටෝර්ස් 785365636 88/7 වල්ගම්වැව, ලෙනදොර CP-YP 2995              
මහින්ද ස්ටෝර්ස් 773950111 88/ B වල්ගම්වැව,ලෙනදොර CP- DEA 5964              
පේමතිලක ස්ටෝර්ස් 712900689 88/F වල්ගම්වැව,ලෙනදොර CP-DAA 0228              
රොෂාන් ස්ටෝර්ස් 7705331414 අටුබැදියාව,ලෙනදොර CP-ZY 3025              
සම්පත් ස්ටෝර්ස් 075-5859479 30 අටුබැදියාව, ලෙනදොර CP-AAP 6745              
ජයමිණ ස්ටෝර්ස් 077-4224404 88/G වල්ගම්වැව, ලෙනදොර CP- DAC1236              
Senawirathna Stores 072-1824500 6/F,Atubadiyawa,Lenadora DEK 6085        
Disanayaka Stores 071-7910298 Walgamwewa,Lenadora CP US 2676        
077-6999614 Walgamwewa,Lenadora DAA 0228        
K.S.K Stores 071-9422782 Walgamwewa,Lenadora CP YE 3061        
Sagara Stores 077-5531414 Atubadiyawa,Lenadora CP ZY 3025        
Sujani Stores 076-1866683 Walgamwewa,Lenadora AAC 6745        
Mahinda Stores 077-3950111 Walgamwewa,Lenadora CP DAE 5964        
Mahaweli Stores 078-5365636 Walgamwewa,Lenadora CP YP 2995        
Jayamini Stores 077-4224404 Walgamwewa,Lenadora CAC 1236        
072-4846227 Atubadiyawa,Lenadora CP BHA 4350        
077-2403774 Walgamwewa,Lenadora CP AAV 7640        
කළුන්දෑව පරණගම අශෝක වෙළඳසැල 076 1133248 111 /2 කලුෑව පරණගම දඹුල්ල Aah 2694        
ප්‍රියන්ත වෙළඳසැල 712058776 186 /7 කලුන්දෑව පරණගම දඹුල්ල ABF 6579        
rathnayake stores 665613520 185 /1කලුන්දැව පරණගම දඹුල්ල CP DAG 0786        
මාතලේ වෙළඳසැල 777164781 263/1 කලුන්දෑව පරණගම දඹුල්ල PQ 2260        
කරූ වෙළෙඳසැල 070-2429009 12/21,කළුන්දෑව පරණගම,දඹුල්ල YE-6713        
විෂන් බුක් ෂොප් 071-5767126 116/5,කළුන්දෑව පරණගම,දඹුල්ල BCF-9278        
සෝමතිලක ස්ටෝස් 077-7784289 59/1,කළුන්දෑව පරණගම,දඹුල්ල QS-8139        
කළුන්දෑව අළුත්ගම Nilani shop 078-5130825 125/5/A, Kalundawa aluthgama,Dambulla. A.B.U 9609              
Kumari shop 071-5690855 128/1,kalundawa aluthgama,dambulla. Y.H.C.P.0866              
TB Stores 072-9909306   TE 0269        
Kavindya Bake House 077-3045711   SH 5086        
Kumari shop 071-5690855 128/1,kalundawa aluthgama,Dambulla. cp YH-0866              
අගුණවැල්පැලැස්ස Amalka stores, Gamunu stores,Jiwaki stores,Disanayake stores 076-3568709, 071-3705384, 071-2058813,071-9763536 224/1, Atabula, Kalundawe, Dambulla, 256/1, Agunawalpalasse, Kalundawe, Dambulla , 27/1, Atabula, Kalundawe, Dambulla, 258/1, Agunawalpalasse, Kalundawe, Dambulla CP QR-6112 (Three wheel), 250-0849(van),CP- 8374( Three wheel), CP JU- 6527 (Three wheel)      
- 071-2119423 ඇරෑවුල CP ABJ 8507      
- 077-3632502 ඇරෑවුල CP US 9991      
- 077-5712992 අගුණවැල්පැලැස්ස VJ 4846        
- 713289638 අගුණවැල්පැලැස්ස DCQ 1941        
Amalka stores 076-3568709 224/1
Atabula,
Kalundawe.
CP QR - 6112(Three wheel)      
Gamunu stores 071-3705384 256/1, Agunawalpalasse, Kalundawe, Dambulla 250-0849(van)        
Jiwani stores 071-2058813 27/1, Atabula, Kalundawe, Dambulla CP- 8374( Three wheel)      
Disanayake stores 071-9763536 258/1, Agunawalpalasse, Kalundawe, Dambulla CP JU- 6527 (Three wheel)        
තිත්තවැල්ගොල්ල එදිරිසිංහ වෙළඳසැල 788457832 53,තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල CPYU-3444              
- 076-8005729 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 072-6143975 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 076-9856817 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 076-8881675 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 078-7446606 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 078-3981636 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 070-3841925 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 077-5855822 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 072-5515593 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
- 078-6722344 තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල -        
බටගොඩ ස්ටෝර්ස් 725515593 273,සයිකල් වත්ත,තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල CPQA-6493              
විඡේතුංග වෙළඳසැල 775855822 44,තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල CPYV-6103              
පූර්ණිම‍ා ස්ටෝර්ස් 783981636 25/10,තිත්තවැල්‍ගොල්ල,දඹුල්ල CPYP-7487              
කපුවත්ත - 078-6166445 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 077-9959180 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 071-4745891 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 071-5474833 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 077-7770146 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- - කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- - කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 071-8370660 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 076-4200287 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 071-6460324 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 071-5907575 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 077-8299809 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 077-5470719 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
- 077-3325216 කපුවත්ත,දඹුල්ල -        
පේමරත්න ස්ටෝර්ස් 712513988 98,කපුවත්ත,දඹුල්ල CPYL-6737              
දෂ්මික ස්ටෝර්ස් 715474833 176/1,A9 පාර,පහළ වැව,කපුවත්ත,දඹුල්ල CPPY-3506              
වීරරත්න ස්ටෝර්ස් 718370660 225,කපුවත්ත,දඹුල්ල CPABT-6256              
සම්පත් ස්ටෝර්ස් 716166445 230/5,කපුවත්ත හංදිය,දඹුල්ල CPABX-8370              
පද්මිණි ස්ටෝර්ස් 779959180 97/1,කපුවත්ත හංදිය,දඹුල්ල CPAAI-5345              
මොරගොල්ලෑව ආසිරි ස්ටෝර්ස් 075-2440097 කළුන්දෑව පාර,බිංතැඹුර CPPS 8927        
රුවන් ස්ටෝර්ස් 071-6498312 දඹුලු ඔය,දඹුල්ල DAA 3800        
ආනන්ද ස්ටෝර්ස් 076-6209359 මොරගොල්ලෑව,දඹුල්ල CPYT 0152        
යොහාන් ස්ටෝර්ස් 077-9511598 42 කණුව, නුවර පාර, මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල CPJY 4530        
සෙව්වන්දි ස්ටෝස් 077-8748248 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල CP QI 4424        
භාග්‍යා වෙළඳසැල 071-4013297 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල CP AAY 2101        
එලවළු වෙළඳසැල 076-7858505 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල QZ 1153        
විනුලි පළතුරු 076-3197347 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල PD 6749        
ආර්.එස්.ඔයිල් මාට් 071-6498312 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල -        
අපේ කඩේ 077-1818731 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල ABB 9691        
පලතුරු වෙළඳසැල 071-3207554 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල AAF 4623        
සදෙව් ග්‍රොසරි 077-9760363 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල CP YI 5791        
දිනූෂි බුක් ෂොප් 076-3168709 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල -        
එලවළු හා සිල්ලර වෙළඳසැල 071-1831020 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල AAC 6434        
සංජය ස්ටෝස් 066-5686188 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල AAF 6089        
තිලකරත්න ස්ටෝස් 077-5349890 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල YM 1985        
චන්ද්‍රිකා ස්ටෝස් 071-2168316 මොරගොල්ලෑව, දඹුල්ල ABO 5395        
දඹුල්ල නගරය Dambullugala stores   Privena junction,Dambulla CPABR 8412     Ö   Ö   Ö
Aruna grogrocery   247/2, Nawapadeniya,Dambulla CPBEV4505   Ö   Ö   Ö  
Darmasiri stores   489,Kurunegala junction ,Dambulla Lk7381   Ö   Ö   Ö  
Jagath stores   300/B,kurunegala road,Dambulla CPABL4014   Ö   Ö   Ö  
Poll kade   Poll kade,Temple junction ,Dambulla CPAAL7905     Ö   Ö   Ö
New T K S Grocery 071-3040574 721, Anuradgapura Rd, Dambulla     Ö   Ö   Ö  
D S Stores 077-2178390 Mathale Road, Dambulla     Ö   Ö   Ö  
Nalin Stores 066-2284595 Nishshanka Mawatha, Dambulla       Ö   Ö   Ö
Gunarathna Stores 077-6306297 Kurunagala Road, Dambulla       Ö   Ö   Ö
Dayananda Stores   Kanndy Road, Dambulla       Ö   Ö   Ö
රත්මල්ගහඇල Galagawa stores 760751948 Rathmalgahaela,Dambulla CP QD 8941              
Dilini stores 785191116 Rathmalgahaela,Dambulla CP YR 0455              
Sunil stores 779010183 Rathmalgahaela,Mahayaya,Dambulla CP ABN 9309              
මහානාම ස්ටෝස් 077-5948661 කණ්ඩලම පාර ,දඹුල්ල CP ABH 5219        
දයානි ස්ටෝස් 077-7137076 රත්මල්ගහඇල,දඹුල්ල CP WX 2212        
නදීර වෙළඳසැල 077-2872101 යාපාගම,දඹුල්ල QT 7139        
M S grocery 662285084 Kandalama para,Dambulla CP KN 4410              
Bandaranayaka stores 725884222 Kandalama para,Dambulla CP JY 7774              
Abhilasha stores 775089425 Kandalama para,Dambulla CP DAF 4515              
පොහොරන්වැව L.S.K grocery 077-6895747 කුරුණෑගල පාර,පොහොරන්වැව,දඹුල්ල CP LC-2830     Ö   Ö   Ö
ගමේ කඩේ 077-0291782 800,සමගි මාවත,පොහොරන්වැව, දඹුල්ල CP DAD-8786     Ö   Ö   Ö
වීරසිංහ ස්ටෝර්ස් 076-4873925 ජලාශ හංදිය,පොහොරන්වැව,දඹුල්ල Cp.ABO-9075     Ö   Ö   Ö
මැදරට වෙළඳසැල 066-2284129 කුරුණෑගල පාර, පොහොරන්වැව, දඹුල්ල CP AAL-1691     Ö   Ö   Ö
ගමේ කඩේ 077-1161030 ජලාශ පාර, පොහොරන්වැව, දඹුල්ල CP PY-4708     Ö   Ö   Ö
දිසානායක එළවලු වෙළඳසැල 071-8460766 කුරුණෑගල පාර, පොහොරන්වැව, දඹුල්ල CP QJ-8214     Ö   Ö   Ö
සුනිල් ස්ටෝර්ස් 071-7347240 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල Y B-4736     Ö   Ö   Ö
H & G 071-7347240 එකමුතු මාවත, දඹුල්ල DAE-8486     Ö   Ö   Ö
කුමාරි 072-4215487 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල PR-5651     Ö   Ö   Ö
ෆාම් හවුස්   ජලාශ පාර, පොහොරන්වැව, දඹුල්ල AAM-8643     Ö   Ö   Ö
ලක්ෂ්මන් චන්ද්‍රසෝම 077-4343620 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල CPQV-5510     Ö   Ö   Ö
ප්‍රභා ෆාම් හවුස් 071-2736149 කපුවත්ත       Ö   Ö   Ö
ලියනආරච්චි ස්ටෝර්ස් 070-2305104 කපුවත්ත       Ö   Ö   Ö
ෆාම් හවුස්  077-7965626   DAE 1149     Ö   Ö   Ö
අපේ කඩේ 076-2578649 සුහද මාවත AAM-9252     Ö   Ö   Ö
නිම්තරු 076-8980641 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල YB-4736     Ö   Ö   Ö
එස්.එම්. චන්ද්‍රසිරි 077-9328354 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල CP- YR 7070   Ö   Ö   Ö  
සේන මාළු 077-0291782 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල VP-6347   Ö   Ö   Ö  
සිංහගිරි 076-6613486 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල AAW-3435   Ö   Ö   Ö  
ජයසේකර 077-2936041 ජලාශ පාර, දඹුල්ල     Ö   Ö   Ö  
සම්පත්   කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල     Ö   Ö   Ö  
දිසානායක   කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල     Ö   Ö   Ö  
ඒ.ඩී.එස්. ස්ටෝර්ස් 077-8357910 සමගි මාවත, දඹුල්ල LI-433-   Ö   Ö   Ö  
විදුල 074-1274380 සමගි මාවත, දඹුල්ල CP-ADH 8963   Ö   Ö   Ö  
අතුපාරයාය විමලා 077-0455358 සමගි මාවත, දඹුල්ල ABR-6260   Ö   Ö   Ö  
මලිත් දියදහර   කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල CP ADH 8963   Ö   Ö   Ö  
පසිඳු   කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල WZ-8261   Ö   Ö   Ö  
අනුසානි 076-7500650 කුරුණැගල පාර, දඹුල්ල YS-3048   Ö   Ö   Ö  
කුමාර ස්ටෝර්ස් 775594390 Athuparayaya Dambulla MC DAB 6338              
පහල වැව Bandara stores 777156782 Kandalama para,Dambulla CP QY 3363 / CP QY 5702        
Chathura stores 777293641 D8 ela junction,pahalawewa,Dambulla CP ABK 1744              
එලවළු වෙළඳසැල 076-6925478 කණ්ඩලම පාර ,දඹුල්ල CP ABB 5713          
Gamini stores 762751798 Athuparayaya,Dambulla CP YG 4012              
Diddeniya stores 662284431 Kandalama para,Dambulla CP DAC 6042              
සළුඅපුල්ලන වැව වීරකෝන් ස්ටෝර්ස් 777624318 නාවගස්හින්න දඹුල්ල QM 2818        
සමන්ත ස්ටෝර්ස් 771622382 නාවගස්හින්න දඹුල්ල BEU 6383        
නිමල් ස්ටෝර්ස් 717293435 හලුඅපුල්ලනවැව දඹුල්ල AAA 5056        
තනූජා වෙළඳසැල - තුඹකරවිලගම,දඹුල්ල ABB 3734        
අනෝමා වෙළඳසැල 076-4615451 තුඹකරවිලගම,දඹුල්ල CP AAP 2242        
සෙනවිරත්න වෙළඳසැල 077-0299504 තුඹකරවිලගම,දඹුල්ල WP VT 4190        
චමින්ද වෙළඳසැල 075-8854792 තුඹකරවිලගම,දඹුල්ල 202-5379        
අලහකෝන් ස්ටෝර්ස් 779568052 ජලාශ පාර දඹුල්ල PF 8451              
දඹුලුගම Nihal Trade Center 785408420 82,Galwatiyaya Dambulla Cpps 3836   Ö   Ö   Ö  
Mdura T Cafe 0665654287v 36,Dabullugama ,Dambulla CpHs5674   Ö   Ö     Ö
Ruwan Food Coner 714006555 41/1,Galwatiyaya ,Dambulla HH 9387   Ö   Ö   Ö  
_ 077-8181912 Dabullugama ,Dambulla       Ö   Ö Ö  
_ 072-0444725 Galwatiyaya ,Dambulla       Ö   Ö   Ö
_ 078-8729237 Galwatiyaya ,Dambulla         Ö   Ö Ö
_ 077-2918960 Galwatiyaya ,Dambulla       Ö   Ö Ö  
_ 071-7026024 Galwatiyaya ,Dambulla     Ö   Ö   Ö  
_ 077-4639898 Galwatiyaya ,Dambulla       Ö   Ö   Ö
යාපාගම Sawsiri stores 778064795 Yapagama Dambulla CPLB 4864              
Thushara Super 779060550 Yapagama Dambulla CP UV 5372              
Sampath stores 773695779 Yapagama ,Dambulla CP PR 9011              
Kolambawatta kade 773960295 Wijekumarathunga Mawatha ,Yapagama Dambulla AAX 0668              
          Ö   Ö   Ö  
          Ö   Ö   Ö  
          Ö   Ö   Ö  
          Ö   Ö   Ö  
          Ö   Ö   Ö  
      DAD-CP-5823   Ö   Ö   Ö  
Sanjeewa Bakers     CPPT-3407   Ö   Ö   Ö  
      CPQW-0890   Ö   Ö   Ö  
      ABN-9384   Ö   Ö   Ö  
  077-6314212       Ö   Ö   Ö  
පහල ඇරෑවුල ගංගා වෙළදසැළ 714627101 73/F පහල ඇරෑවුල ,දඹුල්ල CP AAP 2866        
ආශා වෙළදසැල 702898222 73/A/1 පහල ඇරෑවුල CP DGT 2229        
කරුණාරත්න ස්ටෝර්ස් 717736933 76/G පහල ඇරෑවුල ,දඹුල්ල CP DAP 1731        
Bandara Menike Stores 764350140 68/E Phala Eraula, Dambulla CP DOD 9338        
යක්කුරාගල උතුර සුසන්ත ස්ටෝස් 776555938 276/2 කන්ඩලම වම් ඇල, ඇරෑවුල හංදිය ල් Cp-DAB 9824              
අශානි cool sport 776723370 වැව අසල 16 කොටස කණ්ඩලම දඹුල්ල CP LD 9735              
karunarathna stores 726166245 3 කණුව ,කණ්ඩලම දඹුල්ල Cp-DAC 8808              
දසනායක super traders 718053147 56,Eraula හංදිය දඹුල්ල CP QW 5409              
දසනායක super trader 718053147 56,eraula juction ,dambulla CP QW 5409              
liyanage stores 719177261 354,16 කොටස ,කණ්ඩලම දඹුල්ල CP PP 5597              
කලෝගහඇල දිසානායක වෙළඳසැල 765355512 කලෝගහඇල,ඇරෑවුල හන්දිය, දඹුල්ල CPQJ9338        
නිහාල් වෙළඳසැල 718380945 2 කනුව,කලුන්දෑව පාර,දඹුල්ල CPQJ9338        
ජයරත්න වෙළඳසැල 719832910 කලෝගහඇල, දඹුල්ල . CP TW 9992        
පියතිස්ස වෙළඳසැල 776746612 කදුබොඩයාය,කලෝගහඇල ,දඹුල්ල. CP YQ 0905        
ප්‍රියන්ත බේක් හවුස් 714015315 කලෝගහඇල,ඇරෑවුල හන්දිය,දඹුල්ල CP QW 4407        
සුමනතිලක වෙළෙඳසැල 776305170 2 කනුව,කලුන්දෑව පාර,දඹුල්ල CP AAE4560        
Nimal Stores 071-2251831 Katupotha, Klaogahaela AAP 5584        
Weerasinghe Stores - Katupotha, Klaogahaela          
Nandasena Stores 723112713 Katupotha, Klaogahaela AAY 2101        
Dissanayaka Weladasela 714325047 Katupotha, Klaogahaela          
Rathnayaka Stores   Katupotha, Klaogahaela          
ඉහල ඇරෑවුල Wickramasiri welandasela 775996565 30/C, Ihala areula, Dambulla CP PT/D 0121        
Pathmasiri stors 750972729 52/1, Ihala areula , Dambulla NW GO5833        
Thushara Stroes 071-93.17515 Ihala Eraula Dambulla YG 0116        
Udayasiri Stores 077-06551037 Ihala Eraula Dambulla QC 8216        
Karunarathna Stroes 071-1276541 Ihala Eraula Dambulla GO 5833        
Muthubanda Stores 0754-6495505 Ihala Eraula Dambulla UQ 9989        
Nandasena Stores 071-2639130 Ihala Eraula Dambulla BGE 9987        
Eraula Stroes 076-6388637 Ihala Eraula Dambulla PR 0604        
Aluthkade Stroes 077-8404589   MWQS 4574        
Somarathna Stors 623470679V 22/A, Ihala areula , Dambulla CP 432457 , LA3116        
Senawirathna Stors 779042579 47/F, Ihala areula , Dambulla AAX 5682        
වෙලංගොල්ල Hiruni stores 071 2168180 No 137/1,welangolla,wawalawawa,Dambulla. HSBC 5397        
Erandi stores 071-3220560 No 190/1,welangolla,wawalawawa,dambulla. DAB 9054        
Rathnapala stores 071-2953127 No 198,welangolla,wawalawawa,dambulla. 68-8135        
Faisar stores 077-8239804 No 285,welangolla, wawalawawa, dambulla LC 9152        
සුනේත්‍රා වෙළඳසැල 078-9570858 වෙලංගොල්ල -        
කුමාර වෙළඳසැල - වෙලංගොල්ල -        
කළුබණ්ඩා වෙළඳසැල 075-4431740 වෙලංගොල්ල -        
විජේදාස වෙළඳසැල 077-9968315 වෙලංගොල්ල -        
ඩෙන්සිල් වෙළඳසැල 076-1286806 වෙලංගොල්ල -        
ලාල් ස්ටෝස් 075-3330394 වෙලංගොල්ල -        
යක්කුරාගල දකුණ                      
විල්හත චාමික ස්ටොර්ස් 782913723 29කොටස,විල්හත,කන්ඩලම,දබුල්ල Cp yp_3363              
ANANDA WARNASOORIYA 759520312 134/3,pahala 16 kotasa,vilhatha,kandalama,dambulla Cp YR_8653              
Gamini stors 723401612 29,kotasa,wilhatha,kandalama,dambulla 52-9057              
නිකවටවන F.S සුපර් සෙන්ටර් 076-6895989 නිකවටවන,කිඹිස්ස CPLA-7524              
  077-8556499 22/1, නිකවටවන, කිඹිස්ස CPJW 6155              
ජයවීර ස්ටෝර්ස් 077-2003458 හුඹස්ගමුව,වෑවලවැව,දඹුල්ල CPPY-2417/CPYL-9097              
- - නිකවටවන,කිඹිස්ස NC PR 9307              
හාදියා ස්ටෝස් - නිකවටවන,කිඹිස්ස CP AAJ 4224              
- - නිකවටවන,කිඹිස්ස -        
- - නිකවටවන,කිඹිස්ස CP ACA 0269        
- 076-9742270 නිකවටවන,කිඹිස්ස AAV 7110        
- - නිකවටවන,කිඹිස්ස -        
යූ.එච්.ස්ටෝස් 077-7462303 නිකවටවන,කිඹිස්ස -        
- 079-8301118 නිකවටවන,කිඹිස්ස          
- - නිකවටවන,කිඹිස්ස -        
ලතා ස්ටෝර්ස් 075-4108983 සීගිරියමුල්ල,දඹුල්ල CPYS-9193              
A.B.M ස්ටොර්ස් 076-7373261 දමන හංදිය,කිඹිස්ස CPQM-4436/NCPP-7656              
S.M රසාන් ස්ටොර්ස් 077-3788365 18/1,නිකවටවන,කිඹිස්ස CPLJ-8450              
  077-8118181 18/1,නිකවටවන,කිඹිස්ස CP QR-1659              
වෑවලවැව රාජා ස්ටෝර්ස් . 771764162 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල . Cp/PR 5807     Ö   Ö   Ö
ජයවික්‍රම ස්ටෝර්ස් 719241476 අලකොලවැව පාර වෑවලවැව දඹුල්ල CP/DAE /9708              
බංඩාර ස්ටෝර්ස් 777513166 අංක-2, වෑවලවැව දඹුල්ල CP/DAA. 1249   Ö   Ö   Ö  
මංජුල ස්ටෝර්ස් . 756050024 වෑවලවැව, දඹුල්ල . CP/DAG/8526     Ö   Ö   Ö
දිසානායක ස්ටෝර්ස්  076-1262226 වෑවලවැව, දඹුල්ල . QS-1427   Ö   Ö   Ö  

නන්දසේන
 ස්ටෝර්ස් 
071-9207667 ගෝනවැව පාර, වෑවලවැව AAK-5013     Ö   Ö   Ö
සමරකෝන් වෙලඳසැල 076-3345088 ගෝනවැව පාර, වෑවලවැව CPBQ-5354   Ö   Ö   Ö  
විජේකෝන් වෙලඳසැල 070-5871480 වෑවලවැව, දඹුල්ල .       Ö   Ö   Ö
රූපා  ස්ටෝර්ස්  076-0586115 වෑවලවැව, දඹුල්ල .     Ö   Ö   Ö  
සංජීව ස්ටෝර්ස් 077-3414979 වෑවලවැව, දඹුල්ල . YP-6590     Ö   Ö   Ö
වෑවල වෙලඳසැල 075-4718571 වෑවලවැව, දඹුල්ල . SQ-1951   Ö   Ö   Ö  
චන්දන වෙලඳසැල 075-4718571 වෑවලවැව, දඹුල්ල . SQ-1951     Ö   Ö   Ö
මාතලේ කඩේ 078-8929646 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල . CP-BHX 0902   Ö   Ö   Ö  
ජයවික්‍රම ස්ටෝර්ස් 074-0894553 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල .       Ö   Ö   Ö
ප්‍රේමතිලක ස්ටෝර්ස් 077-8426173 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල . CAE-9708   Ö   Ö   Ö  
පත්මා  ස්ටෝර්ස් 071-1847607 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල . CP-1547   Ö   Ö   Ö  
ජයතිලක ස්ටෝර්ස් 071-2861360 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල . 58/6491     Ö   Ö   Ö
සෝමරත්න ස්ටෝර්ස් 077-8861103 අලකොලවැව පාර, වෑවලවැව ,දඹුල්ල .     Ö   Ö   Ö  
_ 075-6387755 වෑවලවැව, දඹුල්ල . CPPQ-7393     Ö   Ö   Ö
කණ්ඩලම කැප්ඇල කඩේ 713357298 65/1කැප්ඇල,කණ්ඩලම,දඹුල්ල CP PJ 8605      
චිත්‍රානි ස්ටොර්ස් 665675435 588, කණ්ඩලම,දඹුල්ල CP LA 6643        
WMA ස්ටෝර්ස් 776147557 633,කණ්ඩලම,දඹුල්ල CP DAA 7027        
සෙනරත් ස්ටෝර්ස් 775552027 60,දියවර ගම්මානය ,කැප්ඇල,කණ්ඩලම,දඹුල්ල CP DEA 5059        
රවිදු ස්ටෝර්ස් 705767964 12, කැප්ඇල, කණ්ඩලම,දඹුල්ල SG YW 5369        
Upul Stores 665675435 25 Post, Kandalama, Dambulla CP YA 4875        
Nelson Stores 718563050 277/2, Kapela, Kandalama, Dambulla          
Kirimalli Kade   455/2, Kapela, Kandalama,Dambulla CP AAT 0881        
පල්ලේගම ප්‍රසන්න වෙළඳසැළ 665682661 පල්ලේගම,දඹුල්ල                
බලංගොඩ ක‍ඩේ 715781400 පල්ලේගම,දඹුල්ල CPAAV- 4626              
අධිකාරී වෙළඳසැල 778077640 ජනපදය,පල්ලේගම                
අඹ සෙවණ ස්ටෝර්ස් 712705653 ජනපදය,පල්ලේගම                
පැල්වැහැර - 072-3382709 මිරිස්ගෝනියාව, දඹුල්ල -              
- 071-3017667 මහවැලි හංදිය,පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP AAW-1784              
නාලක වෙළඳසැල 066-2284854 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල BBZ 4477        
බණ්ඩාර වෙළඳසැල 066-2283074 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල 133-8264        
එස්.එම්.ආර්.වෙළඳසැල 066-2284292 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල QK 3254        
රොහිණී ස්ටෝස් 077-5880098 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල WP AAJ 3567        
චන්දන ස්ටෝස් 071-6498606 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල -        
වාසනා වෙළඳසැල 077-5812175 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP PW 5703        
- 070-1194277 බුලාගල හන්දිය, පැල්වෙහෙර -        
- 077-2583862 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල -        
- 071-2470544 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP 9816        
- 076-4408092 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP XK 1823        
- 071-8736653 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල -        
ළහිරු වෙළඳසැල 078-4922136 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP BIW-9637              
මාතරගේ ස්ටෝස් 077-4621257 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල AAT 1187        
දෙව්ම්ණී ස්ටෝස් 072-8175554 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP GS-0721        
නිව් දඹුල්ල ෆාම් සෙන්ටර් 077-7311757 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල -        
ප්‍රියන්ත ස්ටොර්ස්/බේකරි 076-1564498 පාසල් මාවත,පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CPAAC-5945              
- 077-6164580 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CP UL 6387        
- 076-9227056 පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල -        
- - පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල QS 6596        
පියල් ස්ටෝර්ස්   අංක 155,පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල CPJI- 9360              
පතිරණ ස්ටෝර්ස් 076-7353188 වී ගබඩාව ඉදිරිපිට,පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල BDB-6566              
කරුණාරත්න ස්ටෝර්ස් 066-2284185 මහවැලි හංදිය,පැල්වෙහෙර,දඹුල්ල                
බුලාගල Nimalasiri Stors 761084763 Anuradhapura Road ,Mirisgoniyawa ,Dambulla . 109-6010              
Sanjiwa Super 712802499 Thrinco Road ,Mirisgoniyawa , Dambulla . CP YU 9986              
Wijesuriya Stors 772507487 Millagala, Bulagala . CP JV 0965              
Sampath Stors 770526055 Bulagala , Dambulla . CP QI 6960              
නිමලසිරි වෙලඳසැල 076-1084763 අනුරාධපුර පාර, මිරිසගෝනියාව       Ö   Ö   Ö
සංජීව සුපර් 071-2802499 ත්‍රී.මළේ පාර, මිරිසගෝනියාව       Ö   Ö   Ö
විජේසූරීය වෙලඳසැල 077-2507487 මිල්ලගහ, බුලාගල       Ö   Ö   Ö
සම්පත් ස්ටෝර්ස් 077-0526055 බුලාගල, දඹුල්ල       Ö   Ö   Ö
නාමල වෙලඳසැල 071-9160008 මහවැලි හංදිය, පැල්වෙහෙර       Ö   Ö   Ö
චන්ද්‍රසිරි වෙලඳසැල 077-6397712 බුලාගල, දඹුල්ල       Ö   Ö   Ö
ඉසුරු ෆාම් හවුස් 066-2284605 ත්‍රී.මළේ පාර, මිරිසගෝනියාව     Ö   Ö   Ö  
ඩබ්.එම්.පී. ස්ටෝර්ස් 071-3381340 ත්‍රී.මළේ පාර, මිරිසගෝනියාව     Ö   Ö   Ö  
ස්ටාර් සුපර් 071-7231890 ගමමැද පාර, මිරිසගෝනියාව     Ö   Ö   Ö  
නන්දන වෙලඳසැල 077-6397712 මිරිසගෝනියාව, දඹුල්ල     Ö   Ö   Ö  
සාරස නිෂ්පාදන 071-6498418 මිරිසගෝනියාව, දඹුල්ල     Ö   Ö   Ö  
චාමර මාළු 075-2475296 මිරිසගෝනියාව, දඹුල්ල     Ö   Ö   Ö  
වැලිහේන මංජුල ස්ටෝර්ස් 711393614 535/A/1
සේරුගස්යාය,
පැල්වෙහෙර,
දඹුල්ල.
QR 2068 ත්‍රීරෝද රථය        
චාමින්ද ස්ටෝර්ස් 779616710 171/1,
සේරුගස්යාය,
පැල්වෙහෙර,
දඹුල්ල.
YD 9076 ත්‍රීරෝද රථය        
සදලු වෙළෙඳසැල 713464846 160,
සේරුගස්යාය ,
පැල්වෙහෙර ,
දඹුල්ල .
CP 3056 ත්‍රීරෝද රථය        
ආකාශ් ස්ටෝර්ස් 778475149 206/B,
වැලිහේන ,
පැල්වෙහෙර ,
දඹුල්ල .
CP ABP 4741 ත්‍රීරෝද රථය        
ප්‍රේමදාස වෙළෙඳසැල 719562300 222/B,වැලිහේන ,පැල්වෙහෙර ,දඹුල්ල . DCG CP 9619        
 
 

 

News & Events

06
Sep2021
අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදීගැනීම සඳහා දිනයක්... දඹුල්ල...

02
Jun2021

වෙළඳසැල් නාමාවලිය

සංචරන සීමා පනවා ඇති කාල සීමාව තුල...

15
May2021
ප්‍රවාහන බලපත්‍ර

ප්‍රවාහන බලපත්‍ර

කොවිඩ් 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය සමඟ පළාත්, දිස්ත්‍රික්...

16
Nov2020
රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයේ මාර්ගගත සේවාවන් ආරම්භකිරීම

රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයේ මාර්ගගත සේවාවන් ආරම්භකිරීම

දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය විසින්...

Scroll To Top